POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA CZŁONKA ZARZĄDU – PREZESA ZARZĄDU LOIiWA SP. Z O.O.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

Rada Nadzorcza LOIiWA Sp. z o.o. w Kalsku działając na podstawie „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członka zarządu Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Kalsku”, będącego załącznikiem do Uchwały Nr 9/2019 Rady Nadzorczej Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Kalsku z dnia 31 maja 2019 roku, zwanego dalej Regulaminem,

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na:
członka zarządu – prezesa zarządu LOIiWA Sp. z o.o.

1.Kandydat powinien spełniać wymogi określone w „Uchwale nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LOIiWA Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka zarządu LOIiWA Sp. z o.o.” i w Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie wyboru członka zarządu Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. z siedzibą  w Kalsku.
2.Kandydat składa zgłoszenie, które zawiera dokumenty wymienione w Regulaminie.
3.Pisemne zgłoszenie na członka zarządu - Prezesa Zarządu należy składać w siedzibie Spółki w Kalsk 122, 66-100 Sulechów, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 17 czerwca 2019 r. o godz. 12.00. Termin uważa się za zachowany jeśli  głoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.
4.Zgłoszenia mogą być również dostarczone pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Spółki  z zachowaniem terminu określonego w punkcie 3.
5.Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej, zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu - Prezesa Zarządu LOIiWA Sp. z o.o.”
6.Zgłoszenia, które zostaną złożone lub wpłyną po terminie składania zgłoszeń, określonym powyżej, oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, w Uchwale Zgromadzenia Wspólników oraz w Regulaminie nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
7.Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
8.Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać osobiście od dnia ukazania się Ogłoszenia do dnia 14 czerwca w siedzibie spółki w godzina od 9.00 do 14.00 oraz ze strony Internetowej Spółki.
9.Rada Nadzorcza informuje, iż kandydaci w procesie postępowania kwalifikacyjnego, zostaną poddani ocenie i weryfikacji przez Radę Nadzorczą LOIiWA Sp. z o.o..
10.Otwarcie ofert ze zgłoszeniami nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 08.00
11.Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 2 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej. Dane kontaktowe powinny zostać podane przez kandydatów w zgłoszeniu.
12.Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego odbędą się w dniach 24 czerwca w siedzibie Spółki od godz. 10.00.
13.Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje kandydata o wyniku postępowania. Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail do dnia 27 czerwca do godz. 9.00
14.Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.
15.Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 30 czerwca w siedzibie Spółki.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lubuski Ośrodek Innowacji i wdrożeń Agrotechnicznych z siedzibą w Kalsku w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na członka zarządu – prezesa zarządu LOIiWA Sp. z o.o.

……………………………………………………………..
miejscowość, data oraz imię i nazwisko

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Kalsku informuje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o., Kalsk 122, 66-100 Sulechów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel./fax: 68 353 46 63.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na członka zarządu – prezesa zarządu LOIiWA Sp. z o.o. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o.
5) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych.
7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8) Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula RODO - LOIiWA.docx)Klauzula RODO - LOIiWA.docx[ ]13 kB577 Pobieranie
Pobierz plik (Regulamin postępowania kwalifikacyjnego.pdf)Regulamin postępowania kwalifikacyjnego.pdf[ ]114 kB743 Pobieranie
Początek strony