Część laboratoryjna Ośrodka umożliwia ilościową i jakościową analizę składu i bezpieczeństwa mikrobiologicznego surowców, półproduktów oraz produktów spożywczych.


laboratorium biologii molekularnej i elektroforezy, dysponuje nowoczesnymi aparatami, zarówno do przeprowadzenia konwencjonalnej reakcji PCR jak i w czasie rzeczywistym. Aparat RealTime PCR posiada 6 kanałów detekcji, które można zdefiniować na niemal dowolną długość fali zarówno w obrębie światła widzialnego jak i bliskiego UV. Laboratorium oferuje przeprowadzenie badań na poziomie molekularnym m. in. analiz żywności pod kątem GMO oraz identyfikacji zafałszowań surowców spożywczych, które mają wpływ na obniżoną jakość.
Możliwe jest także badanie obecności patogenów w analizowanych produktach. Wykorzystywane techniki umożliwiają precyzyjne rozróżnienie i oznaczenie sekwencji kwasów nukleinowych nawet w bardzo małej próbce. Wysoka czułość stosowanych metod pozwala na wykrywanie już niewielkiej ilości kopii poszukiwanej sekwencji DNA w badanycm produkcie.
Możliwe jest przeprowadzenie badań zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

laboratorium chromatografii gazowej i cieczowej: chromatografy gazowe (GC,  GC/MS) wyposażone w detektory FID i ECD oraz bibliotekę NIST, służące do szybkiej analizy złożonych mieszanin lotnych związków chemicznych oraz oceny ich czystości (analizy kwasów tłuszczowych, aromatów pochodzących z produktów spożywczych)
Chromatograf cieczowy (HPLCE) wyposażony w 3 detektory: UV-VIS, fluorescencyjny oraz refraktometryczny, umożliwiający m.in. oznaczanie zawartości cukrów prostych w produktach spożywczych.

laboratorium spektrometrii: spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej (ICP-OES) pozwala na dokładne i szybkie zbadanie zawartości pierwiastków w analizowanych matrycach. Metoda ta pozwala na jakościowe i ilościowe zbadanie ok. 70 pierwiastków w szerokim zakresie stężeń w próbkach pochodzenia mineralnego i biologicznego (woda, żywność, ścieki, gleba, materiał roślinny i wiele innych).

• laboratorium pozostałych analiz instrumentalnych umożliwia wykonanie szerokiego spektrum oznaczeń parametrów żywności, wymaganych przez normy oraz niebędnych dla utrzymania odpowiedniej jakości produktu. Dysponujemy m. in. aparatem Kjeldalha, aparatem Soxhleta, kalorymetrem,  bioreaktorem, teksturometrem i wieloma innymi. Urządzenia te umożliwiają analizowanie próbek żywności pod względem zawartości białka i tłuszczu czy kaloryczności produktów poprzez jego spalanie w kontrolowanych warunkach. Zagadnienia biotechnologiczne badane za pomocą bioreaktora pozwalają opisywać i optymalizować procesy przemysłowej produkcji związków biologicznie czynnych. Za pomocą teksturometru mierzone są parametry fizyczne próbek takie jak twardość , sprężystość czy podatność na ścinanie.

• laboratorium mikrobiologiczne. 
Badania mikrobiologiczne żywności należą do jednych z najważniejszych, ponieważ gwarantują przede wszystkim zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego produktu na każdym etapie produkcji i obrotu żywnością. Laboratorium oferuje badania półproduktów i produktów spożywczych oraz próbek środowiskowych. Prowadzone analizy mają na celu m. in. potwierdzenie czystości mikrobiologicznej, bezpieczeństwa zdrowotnego czy też terminu przydatności do spożycia badanych próbek.
Wszystkie wykonywane analizy są zgodne zarówno z Polskimi Normami jak i Rozporządzeniami Unii Europejskiej.
Laboratorium oferuje diagnostykę laboratoryjną w zakresie:
- Salmonella spp.,
- Listeria monocytogenes,
- Escherichia coli,
- Staphylococcus aureus,
- Enterobacteriaceae,
- Bacillus cereus,
- drożdży i pleśni,
- bakterii z grupy coli,
- bakterii tlenowych mezofilnych,
- bakterii przetrwalnikowych redukujących siarczyny.

 

Część ta stanowi szeroką ofertę Ośrodka w zakresie:
• oznaczania ilościowego i jakościowego różnych związków, jak np.: kwas benzoesowy, sorbowy, winowy, octowy i inne kwasy organiczne, aspartam, acesulfam, histamina i inne aminy oraz aminokwasy, witaminy z grupy B, witamina C, barwniki, cukry proste, alkohole, mykotoksyny, węglowodory aromatyczne, metabolity powstające w bioprocesach, profil peptydowy podczas produkcji sera oraz wiele innych.
• oznaczania metodą GC związków takich jak np.: metabolity powstające podczas bioprocesów, kwasy tłuszczowe, olejki eteryczne, pozostałości pestycydów, niższe alkohole, węglowodory i inne.
• laboratorium spektrometrii oferuje możliwość oznaczania makro- (wapń, magnez, potas itp.) i mikroelementów (żelazo, mangan, selen, chrom) elementów oraz metali ciężkich w próbkach pochodzenia biologicznego oraz mineralnego (gleby, rośliny etc.).
• w ramach laboratorium mikrobiologicznego oraz biologii molekularnej możliwe jest: oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów, E.coli i grupy coli oraz innych mikroorganizmów, liczby pleśni, drożdży, wykrywanie gronkowców chorobotwórczych, wykrywanie Listerii, Salmonelli, Shigelli, i in., potwierdzenie obecności innych patogenów metodami konwencjonalnymi oraz PCR, badanie GMO.
• a ponadto: badanie wartości energetycznej produktów, zawartości azotu aminowego, azotanów i azotynów, badanie barwy, tekstury produktów i in.

Przedstawione możliwości analityczne Ośrodka, w zakresie oznaczeń fizykochemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych, pozwalają na wykonanie niemal pełnego spektrum oznaczeń wymaganych normami oraz innymi procedurami związanymi z kontrolą jakości dla: wody, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, mleka i jego przetworów, mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców, piwa, wina i napojów bezalkoholowych oraz wiele innych matryc.

 

Początek strony