a
ecologist
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In consequat dignissim interdum, quis bibendum.
call us 1-677-124-44227
ecologist@mikado-themes.com
instagram
follow us

Zrealizowane projekty:

  • All
  • LATA 2017 - 2018
  • ROK 2019
  • ROK 2020
  • ROK 2021
  • ROK 2022
Provincja sp. z o.o.

Opracowanie innowacyjnej metody pakowania produktów dojrzewających z dziczyzny

LATA 2017 - 2018
Anima Life Sp. z o.o.

Opracowanie technologii i modyfikacji produktowej - innowacyjna ściółka dla zwierząt domowych z biologicznie czynnym dezodoryzatorem

LATA 2017 - 2018
Ton Color Marek Kołodziejski

Opracowanie innowacyjnej metody utrwalania oraz jej wpływ na kształtowanie się poziomu prozdrowotnych związków biologicznie czynnych w fermentowanej soi (natto)

LATA 2017 - 2018
Sławomir Czabaj Concepts

Opracowanie technologii produkcji oraz analiza wybranych paramentów jakościowych innowacyjnego koncentratu naturalnego napoju izotonicznego

ROK 2019
Zootex sp. z o.o. sp. kom.

Opracowanie innowacyjnego w pełni zautomatyzowanego systemu kontroli i rejestracji parametrów podczas procesu odwadniania surowców zwierzęcych

ROK 2019
E-Pies.eu Beata Mastalerz

Opracowanie metody produkcji innowacyjnego wyrobu pochodzenia zwierzęcego bogatego w białko i kreatynę, zachowującego cechy surowego mięsa

ROK 2019
Next Trade Group sp. z o.o.

Opracowanie innowacyjnego suplementu diety dla dzieci zawierającego estry etylowe kwasów tłuszczowych oleju lnianego

ROK 2019
Piekarnia- Cukiernia Kleszczewscy S.C

Opracowanie parametrów prowadzenia procesu fermentacji rozczynu z dzikich drożdży oraz analiza wpływu tych parametrów na czas przydatności do spożycia pieczywa

ROK 2019
Miody Polskie Sp. z o.o.

Opracowanie technologii produkcji oraz analiza wybranych paramentów jakościowych innowacyjnej mieszanki miodowej wzmacniającej odporność

ROK 2019
Biotech DR Marcin Romanowski

Opracowanie nowej innowacyjnej linii preparatów mikrobiologicznych służących do rozkładania materii organicznej (resztek pożniwnych zbóż, rzepaku, buraka cukrowego i kukurydzy)

ROK 2019
Sławomir Czabaj Concepts

Opracowanie technologii produkcji oraz analiza wybranych parametrów jakościowych innowacyjnego naturalnego żelu energetycznego

ROK 2019
Anox Sp. z o.o.

Opracowanie innowacyjnej metody ekstrakcji związków bioaktywnych z aronii

ROK 2019
MLB Biotrade Sp. z o.o.

Opracowanie innowacyjnej metody suszenia owoców z zachowaniem wysokiej zawartości związków biologicznie czynnych

ROK 2019
E-Pies.eu Beata Mastalerz

Opracowanie receptury karmy uzupełniającej wykorzystującej produkty odpadowe z procesu produkcji gryzaków dla zwierząt

ROK 2019
Piwna Góra S.A.

Opracowanie receptury oraz technologii wytwarzania bezalkoholowego napoju słodowego z dodatkiem propolisu

ROK 2019
Anox Sp. z o.o.

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania oraz receptury żeli regeneracyjnych o wysokim potencjale antyoksydacyjnym

ROK 2020
Janusz Frączek

Opracowanie receptury musu owocowo-warzywnego na bazie dyni o niskim indeksie glikemicznym

ROK 2021
Agencja Promocji i Rozwoju Grzegorz Fajkis

Opracowanie innowacyjnej technologii zimnej emulgcji oraz receptury produktu: smalczyk wegański z dodatkiem estrów etylowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego bagatych w omega 3 i 6

ROK 2021
Sławomir Czabaj Concepts

Opracowanie technologii wytwarzania oraz receptury  nowego, innowacyjnego produktu: żelków witaminowych z dodatkiem ciał czynnych z siary bydlęcej i ekstraktów roślinnych wspomagających odporność

ROK 2021
MLB Biotrade Sp. z o.o.

Opracowanie technologii wytwarzania oraz receptur dla linii trzech produktów funkcjonalnych – smoothie na bazie proszków liofilizowanych owoców i warzyw – MLB Biotrade Sp. z o.o. Produktami usługi będą raporty opisujące powstanie technologii produkcji (etap 1) oraz receptur 3 nowych innowacyjnych produktów (etap 2). W etapie...

ROK 2021
ANOX Sp. z o.o.

Opracowanie technologii suszenia rozpyłowego soków owocowych z wykorzystaniem alternatywnych nośników

ROK 2021
Krzysztof Magda FHU

Opracowanie receptury oraz technologii wytwarzania innowacyjnego produktu spożywczego - napoju z kompleksem micelarnych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach

ROK 2021
Dorota Gołębiowska-Magda Navigator 24

Opracowanie receptury oraz technologii wytwarzania innowacyjnego produktu spożywczego - emulsji oleju konopnego zawierającej Kanabidoidy (CBD) w formie micelarnej

ROK 2021
GSN Food Natalia Walczak

Opracowanie receptury innowacyjnej mieszanki piekarskiej zawierającej czubrycę oraz betaglukan jako składniki bioaktywne – GSN Food Natalia Walczak Produktem prac będzie raport opisujący recepturę nowego innowacyjnego produktu: mieszanki piekarskiej zawierającej czubrycę oraz betaglukan jako składniki bioaktywne. Produktem prac etapu drugiego będzie raport opisujący know-how procesowe. W...

ROK 2021
Sławomir Czabaj Concepts

Opracowanie technologii produkcji oraz receptur innowacyjnego, naturalnego suplementu diety zawierającego w swoim składzie ciała czynne , wzbogaconego w probiotyki i prebiotyki

ROK 2021
Agrapak Sp. z o.o.

Opracowanie receptury oraz technologii wytwarzania nowego innowacyjnego produktu: Masło klarowane pozyskane z Colostrum Bovinum o właściwościach wzmacniających układ odpornościowy

ROK 2021
ZOOTEX Sp. z o.o. Sp. k.

Opracowanie receptury oraz technologii wytwarzania wegańskich kąsków treningowych dla psów i kotów

ROK 2022
CONSPOL Anna Pitura

Opracowanie innowacyjnego produktu i technologii wytwarzania żelków wegańskich uzupełniających niedobry w diecie wegan, o obniżonym indeksie glikemicznym

ROK 2022
OLLEN-POL Sp. z .o.o.

Opracowanie technologii oraz receptury innowacyjnego produktu – ser topiony z dodatkiem estrów etylowych oleju lnianego

ROK 2022
E-PIES.EU Beata Mastalerz

Opracowanie technologii utrwalania aktywnych form bakterii w formie mikrokapsułkowanej na psich i kocich przysmakach w formie suszonego mięsa

ROK 2022
AG PHARM Sp. z o.o.

Bioaktywny preparat regeneracyjny – proteinowa odżywka kolagenowa dla kobiet

ROK 2022
Agrapak Sp. z o.o.

Opracowanie receptury oraz technologii wytwarzania biopreparatu colostrum bydlęcego zawierającego aktywne wielonienasycone kwasy tłuszczowe

ROK 2022

Pomoc de minimis:

Pomoc de minimis jest szczególną kategorią wsparcia, które może być udzielane podmiotom gospodarczym ze środków pomocowych.

Pomoc de minimis stanowi  rodzaj wsparcia udzielanego przez państwo członkowskie UE, gdyż uznaje się że ze względu na swoją małą wartość nie ma ona wpływu na wymianę handlową i nie powoduje zakłócenia konkurencji w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Pomoc de minimis może otrzymać każda jednostka wykonująca działalność gospodarczą (jedno przedsiębiorstwo) niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą. Jako jedno przedsiębiorstwo należy traktować wszystkie podmioty, które są kontrolowane (prawnie lub de facto) przez ten sam podmiot.

Pomoc de minimis różni się od pozostałych przeznaczeń pomocy (np. pomocy regionalnej czy horyzontalnej), ponieważ:

– zasadniczo nie ma procentowego ograniczenia wsparcia, pomoc może być udzielona do

100% kosztów kwalifikowanych,

– zasadniczo nie ma ograniczeń co do rodzajów wydatków kwalifikowanych (tzn. pomoc może zostać przeznaczona na dowolny cel oprócz nabycia pojazdów do drogowego transportu towarowego)

– nie ma konieczności wykazywania efektu zachęty.

Z pomocy de minimis można skorzystać jednak dopiero wówczas, gdy spełnione są warunki opisane poniżej.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200.000 EUR brutto w okresie trzech lat podatkowych, a w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów 100.000 EUR. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. Sumując otrzymaną przez przedsiębiorstwo pomoc bierze się pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata.

Przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis obowiązują pewne ograniczenia.

Nie można łączyć jej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z pomocą o innym przeznaczeniu (np. pomocą regionalną), jeśli doprowadziłoby to do przekroczenia dopuszczalnej intensywności tej pomocy. Pomoc de minimis może być udzielana jedynie w formach przejrzystych, czyli takich, w stosunku do których nie ma konieczności szacowania ryzyka dla obliczenia wartości pomocy. Pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Ponadto z pomocy de minimis nie mogą korzystać przedsiębiorstwa:

– prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
– zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych,
– prowadzące działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych jeżeli wysokość pomocy jest uzależniona od ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek, bądź jej przyznanie zależy od faktu przekazania jej producentom podstawowym,
– na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej.
Pomocy de minimis nie można także przyznać:

– na działalność związaną z wywozem (ilość produktów), siecią dystrybucji, wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,
– kiedy jest to uwarunkowane pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
Cytowane rozporządzenie nie ma także zastosowania do pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, do której stosuje się odpowiednio zasady określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1535/2007 i 875/2007.

Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy (np. dzień podpisania umowy), niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu.

Podmiot udzielający pomocy z urzędu wydaje zaświadczenie o przyznanym wsparciu stwierdzające jego charakter i określające m.in. dzień i wartość udzielonej pomocy de minimis, a także dane identyfikujące organ udzielający pomocy i beneficjenta oraz podstawę prawną udzielenia pomocy.

Z dniem 5 kwietnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (DZ. U. Nr 53, poz. 311). Z dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia powstał obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc de mnimis informacji niezbędnych do udzielania pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.